Projecten

Naar overzicht Projecten

BRP++ Hellevoetsluis

Gemeente Hellevoetsluis wil inzicht in de neerslagbestendigheid (als belangrijk onderdeel van klimaatbestendigheid) van het bebouwde gebied. Gezien de ervaring van sterke interactie tussen oppervlaktewater, riolering en bovengrondse inrichting is er door ons voor Hellevoetsluis een integraal rekenmodel opgesteld van al deze 3 in elkaar grijpende systemen. Hierin zijn leidingen en putten opgenomen van het vrijvervalrioolsysteem, zijn honderden kilometers watergang gemodelleerd met duizenden unieke profielen en is een zeer fijnmazig maaiveldmodel toegevoegd op basis van de AHN.

Het integrale model is getoetst aan een werkelijke opgetreden neerslaggebeurtenis. Naast het valideren van het model leverde deze berekening inzicht in welk aandeel ieder afzonderlijk systeem had in het opgetreden water op straat.

Vanuit verschillende invalshoeken is het functioneren van het systeem bestudeerd en getoetst (zoals de afvoercapaciteit en vuiluitworp van het rioolstelsel en de neerslagbestendigheid van het integrale watersysteem). Bij de stresstestberekeningen zijn objecten (panden en wegen) onderverdeeld in verschillende veiligheidsniveaus en vervolgens getoetst aan verschillende neerslagextremiteiten. Naast deze berekeningen zijn gevoeligheidsanalyses uitgevoerd die onder andere laten zien hoe leidingdiameters zich tot elkaar verhouden en wat het effect is van het oppervlaktewatersysteem op water op straat bij kortdurende extreme neerslag.

In overleg is een maatregelenpakket opgesteld om plaatselijk afvoercapaciteit te verbeteren, vuilemissie te reduceren en de neerslagbestendigheid bij extreme neerslag (kans op water in panden ed) te reduceren.