Projecten

Naar overzicht Projecten

Toets waterhuishoudkundige kenmerken van verschillende ontwerpprincipes

In opdracht van gemeente Nijmegen wordt door Dusseldorp ISM de bovengrond opnieuw ingericht van een deel van de Van Peltlaan (noord) en een deel van de Topaasstraat. De aanbesteding hiervan is op basis van een RCC contract, waarbinnen meerdere ambities zijn benoemd. Het bufferen (en de verwerking van) regenwater is er daar één van. Om het effect van verschillende oplossingsrichtingen op het functioneren van het stedelijke watersysteem te kunnen beoordelen, heeft Dusseldorp ons gevraagd om verschillende varianten op verschillende aspecten met elkaar te vergelijken en de resultaten hiervan uit te drukken met behulp van een ‘thermometer’. Een uitdrukkelijke wens was om tot scores te en inzichten te komen, zonder daarbij een omvangrijke studie op te tuigen met een compleet rekenmodel van het rioolsysteem van heel Nijmegen. De beoordelingen van de varianten zijn daarom op basis van (systeem)kenmerken.

In nauw overleg met gemeente Nijmegen en Dusseldorp ISM heeft dit proces geleid tot een drietal ‘thermometers’: neerslagbestendigheid; vuilemissie en afvoer naar RWZI.