Projecten

Naar overzicht Projecten

Verbreed BasisRioleringsPlan (vBRP) Eersel

Om het integraal functioneren van riolering en maaiveld in gemeente Eersel beter in beeld te krijgen en inzicht te krijgen in het effect van het grootschalig afkoppelen van verhard oppervlak in de afgelopen 5 tot10 jaar, is door ons voor gemeente Eersel een nieuw vBRP opgesteld.

In het vBRP is uitgebreid beschreven hoe het rioolstelsel van Eersel is opgebouwd. Figuren, kaarten en tabellen maken inzichtelijk hoe alle verschillende onderdelen van dit systeem met elkaar verbonden zijn en welke specifieke kenmerken toebehoren aan de meest bepalende onderdelen. De focus bij het toetsen van het functioneren ligt in dit vBRP op het functioneren bij extreme neerslag van het integrale systeem van maaiveld en riolering; oftewel de ‘klimaat-stresstest’.

Op basis van berekeningen met de bestaande situatie en het toetsen ervan aan verschillende uitgangspunten, zijn maatregelen bedacht en uitgewerkt in een ‘plansituatie’. Voor de beoordeling van de resultaten van de stresstestberekeningen is een afwegingkader opgezet waarbij objecten (wegen, panden, gemalen) op basis van hun eigenschappen onderverdeeld zijn naar verschillende veiligheidsniveau’s. Ieder object is vervolgens getoetst aan dit toegekende veiligheidsniveau.

In de plansituatie is de meeste aandacht uitgegaan naar het vergroten van de neerslagbestendigheid van Eersel, zoveel mogelijk te bereiken door bovengrondse aanpassingen (onderstaand figuur illustreert het effect van plaatselijk maaiveldverhoging; waterdieptes zijn hier weergegeven in NAP). Met het uiteindelijke maatregelenpakket wordt bereikt dat:

  • het stelsel beter in staat is reguliere neerslag te verwerken;
  • een groot deel van de objecten (wegen en panden) die niet voldeden aan het gevraagde veiligheidsniveau in de uitgangsituatie, in de plansituatie wel voldoen;
  • de berekende vuiluitworp aanzienlijk afneemt ten opzichte van de uitgangssituatie.