Projecten

Naar overzicht Projecten

Ondersteuning gemeente Venlo

Sinds lange tijd ondersteunt Bram gemeente Venlo intern bij allerlei werkzaamheden op het gebied van stedelijk water en riolering. Afhankelijk van de opgaven die er liggen is Bram 1 of meerdere dagen per week aanwezig bij gemeente Venlo. Bram heeft zich in de afgelopen jaren onder ander bezig gehouden met:

  • herberekeningen van het rioolstelsel
  • vertaling maatregelen rioolplannen naar DO en uitvoering ervan, veelal gericht op vergroten stelselberging door middel van aanleg van stuwconstructies
  • vergroten van kennis over het werkelijke functioneren van het systeem, door uitbreiden en professionaliseren van permanente metingen in rioolstelsel
  • opstellen ompompplannen (bv tbv reliningsprojecten)
  • toetsen effect van plannen op stedelijk watersysteem
  • toetsing drukrioolsystemen
  • deelname aan projectgroep bij studie naar maatregelen riooloverstorten, Waterpanel Noord (waaronder Venlo-Venray)
  • deelname aan projectgroep ‘Beter benutten gezamenlijk afvalwatersysteem Venlo’, i.s.m. WaterschapsBedrijf Limburg en Waterschap Peel en Maasvallei
  • de laatste jaren is door Bram een compleet nieuwe rekenmodel opgebouwd. Een nieuwe inventarisatie van afstromend oppervlak is daarbij op vernieuwende wijze gekoppeld aan het rioolmodel. Hierbij zijn vlakken direct aan rioolputten toegekend en dus niet onderverdeeld in Thiessen polygonen. Wegen of panden die voorzien zijn van bergende voorzieningen die overlopen naar maaiveld of riolering (en niet als aparte voorziening gemodelleerd zijn), zijn voorzien van aangepaste inloopmodellen passend bij de werking van deze voorzieningen. Deze wijze van toekennen zorgt voor een duidelijker beeld aan welke putten de afstromende oppervlakken zijn toegekend en dus ook een duidelijker beeld waar deze automatische toekenning niet correct is (zie onderstaand figuur). Ook worden afgekoppelde vlakken op deze wijze beter meegenomen bij stresstestberekeningen; waarbij afkoppelvoorzieningen veelal overbelast raken. Tot slot zijn oppervlakken op deze manier in de toekomst veel gemakkelijker te bewerken, bijvoorbeeld in het kader van berekeningen waarmee het effect van plaatselijk afkoppelen wordt getoetst.

De werkzaamheden van Bram hebben onder andere geleid tot het inrichten van verschillende stuwgebieden in het gemengde vrijvervalrioolstelsel van Venlo. Grofweg is daarmee de stelselberging in het gemengde stelsel verdubbeld van 25.000 m3 naar 50.000 m3. Voor een ander deel van Venlo zijn eerdere maatregelen ter vermindering van de vuiluitworp vervangen door slimme (veel goedkopere) maatregelen op basis van werkelijk functioneren.