Home > Wat doen we > Diensten

Diensten

Imber Advies levert binnen het vakgebied riolering en stedelijk waterbeheer een breed scala aan ingenieurs- en adviesdiensten en is daarbij zeer concurrerend. Als onafhankelijk adviesbureau leveren wij adviesdiensten die veelal direct te maken hebben met de inrichting van onze openbare ruimte. Meestal werken wij dan ook voor overheden of hun opdrachtnemers. Wij staan voor hoge kwaliteit. Daarvoor maken wij gebruik van de laatste software op het gebied van GIS en hydrodynamisch rekenen (Infoworks ICM) en hebben een zeer uitgebreide en lange ervaring met het gebruik van deze geavanceerde software.

Traditionele diensten

Onze diensten bestaan onder andere uit het:

 • opstellen rioolontwerp, bijvoorbeeld bij nieuwbouw of reconstructie
 • uitvoeren van integrale dynamische modelberekeningen van oppervlaktewatersystemen, riolering en stroming over maaiveld
 • ontwerpen van hemelwatervoorzieningen
 • uitvoeren van optimalisatiestudies van afvalwatersysteem (OAS), bijvoorbeeld door het ontwerpen van slimme RTC-regelingen
 • opstellen van (verbrede) Basisrioleringsplannen
 • opstellen van waterhuishoudkundige plannen en watertoetsen
 • analyseren van de werking van gemalen, persleidingen en drukriolering
 • doorrekenen van complete drukrioolsystemen
 • opstellen van rioleringsbeheerplan
 • opstellen van (hemel)waterstructuurplan
 • uitvoeren van of begeleiden bij watertoetsen en opstellen van waterparagrafen
 • opstellen van meetplannen aan riolering
 • analyseren van meetdata al dan niet gevolgd door het optimaliseren van rekenmodellen
 • analyseren van oppervlakkige afstroming van hemelwater
 • opstellen van ompomp-plannen ten behoeve van (grote) rioleringswerkzaamheden
 • leveren van ondersteuning van gemeente in hun dagelijkse werkzaamheden (bijvoorbeeld in de vorm van detachering)


Thema's

Hoewel traditionele diensten rondom beleid hydraulische berekeningen de basis vormen van onze werkzaamheden, zien wij in de onderstaande thema’s de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren:

 • Klimaatverandering en hevige neerslag
 • Professioneel rioleringsbeheer
 • Grip op werkelijk functioneren waterketen (meten en monitoren)
 • Samenwerking in de waterketen

Lees meer over onze werkwijze en onze visie op deze thema's.